TRUNG TÂM NHẬT NGỮ SANKO VIỆT NAM
Lầu 3, Tòa Nhà Phụ Nữ, số 20, Nguyễn Đăng Giai, P.Thảo Điền, Q.2, TP.HCM

Kho từ vựng/ngữ pháp tiếng Nhật

<b><big>Các từ đồng nghĩa</b></big>

Các từ đồng nghĩa

Hãy cùng Sanko tìm hiểu một chút về các từ đồng nghĩa trong tiếng Nhật nhé~
Chi tiết
<b><big>Tổng hợp Hán Tự N3</b></big>

Tổng hợp Hán Tự N3

Tổng hợp tất cả các Hán Tự thuộc JLPT N3 ~
Chi tiết
<b><big>Tổng hợp Hán Tự N4</big></b>

Tổng hợp Hán Tự N4

Tổng hợp tất cả các Hán Tự thuộc JLPT N4 ~
Chi tiết
<b><big>Tổng hợp Hán Tự N5</b></big>

Tổng hợp Hán Tự N5

Tổng hợp tất cả các Hán Tự thuộc JLPT N5 ~
Chi tiết
<b><big>Tội ác「はんざい」-【犯罪】</b></big>

Tội ác「はんざい」-【犯罪】

Hãy cùng Nhật ngữ Sanko học một vài từ vựng về các tội ác bằng tiếng Nhật nhé!   (•̀ᴗ•́)൬༉
Chi tiết
<b><big>Pháp luật「ほうりつ」-【法律】</b></big>

Pháp luật「ほうりつ」-【法律】

Hãy cùng Nhật ngữ Sanko học một vài từ vựng về pháp luật bằng tiếng Nhật nhé!   (•̀ᴗ•́)൬༉
Chi tiết
<b><big>Hình học「きかがく」-【幾何学】</b></big>

Hình học「きかがく」-【幾何学】

Hãy cùng Nhật ngữ Sanko học một vài từ vựng về các loại hình bằng tiếng Nhật nhé!   (•̀ᴗ•́)൬༉
Chi tiết
<b><big>Cảm xúc「かんじょう」-【感情】</b></big>

Cảm xúc「かんじょう」-【感情】

Hãy cùng Nhật ngữ Sanko học một vài từ vựng về các cảm xúc bằng tiếng Nhật nhé!   (•̀ᴗ•́)൬༉
Chi tiết
<b><big>Nấm「キノコ」</b></big>

Nấm「キノコ」

Hãy cùng Nhật ngữ Sanko học một vài từ vựng về các loại nấm bằng tiếng Nhật nhé!   (•̀ᴗ•́)൬༉
Chi tiết
<b><big>Biển「うみ」-【海】</b></big>

Biển「うみ」-【海】

Hãy cùng Nhật ngữ Sanko học một vài từ vựng về biển cả bằng tiếng Nhật nhé!   (•̀ᴗ•́)൬༉
Chi tiết
<b><big>Nông nghiệp「のうぎょう」-【農業】</b></big>

Nông nghiệp「のうぎょう」-【農業】

Hãy cùng Nhật ngữ Sanko học một vài từ vựng về nông nghiệp bằng tiếng Nhật nhé!   (•̀ᴗ•́)൬༉
Chi tiết
<b><big>Địa hình「ちけい」-【地形】</b></big>

Địa hình「ちけい」-【地形】

Hãy cùng Nhật ngữ Sanko học một vài từ vựng về các loại địa hình bằng tiếng Nhật nhé!   (•̀ᴗ•́)൬༉
Chi tiết
<b><big>Thành phố「とし」-【都市】</b></big>

Thành phố「とし」-【都市】

Hãy cùng Nhật ngữ Sanko học một vài từ vựng về các thành phố bằng tiếng Nhật nhé!   (•̀ᴗ•́)൬༉
Chi tiết
<b><big>Tổ chức Quốc tế「こくさいきかん」-【国際機関】</b></big>

Tổ chức Quốc tế「こくさいきかん」-【国際機関】

Hãy cùng Nhật ngữ Sanko học một vài từ vựng về các tổ chức thế giới bằng tiếng Nhật nhé!   (•̀ᴗ•́)൬༉
Chi tiết
<b><big>Quốc gia「くに」-【国】</b></big>

Quốc gia「くに」-【国】

Hãy cùng Nhật ngữ Sanko học một vài từ vựng về các quốc gia bằng tiếng Nhật nhé!   (•̀ᴗ•́)൬༉
Chi tiết
<b><big>Tôn giáo「しゅうきょう」-【宗教】</b></big>

Tôn giáo「しゅうきょう」-【宗教】

Hãy cùng Nhật ngữ Sanko học một vài từ vựng về các tôn giáo bằng tiếng Nhật nhé!   (•̀ᴗ•́)൬༉
Chi tiết
<b><big>Bảng tuần hoàn nguyên tố「しゅうきひょう」-【周期表】</b></big>

Bảng tuần hoàn nguyên tố「しゅうきひょう」-【周期表】

Hãy cùng Nhật ngữ Sanko học một vài từ vựng về bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học bằng tiếng Nhật nhé!   (•̀ᴗ•́)൬༉
Chi tiết
<b><big>Hóa học「かがく」-【化学】</b></big>

Hóa học「かがく」-【化学】

Hãy cùng Nhật ngữ Sanko học một vài từ vựng về hóa học bằng tiếng Nhật nhé!   (•̀ᴗ•́)൬༉
Chi tiết
<b><big>Thợ làm tóc「びようし」-【美容師】</b></big>

Thợ làm tóc「びようし」-【美容師】

Hãy cùng Nhật ngữ Sanko học một vài từ vựng về việc làm tóc bằng tiếng Nhật nhé!   (•̀ᴗ•́)൬༉
Chi tiết
<b><big>Cơ thể người「じんたい」-【人体】</b></big>

Cơ thể người「じんたい」-【人体】

Hãy cùng Nhật ngữ Sanko học một vài từ vựng về cơ thể con người bằng tiếng Nhật nhé!   (•̀ᴗ•́)൬༉
Chi tiết